รู้จักธารารมณ์

ประวัติ – Philosophy
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“ทุกคุณภาพเกิดจากความเข้าใจจริง”


          นั่นคือปณิธานแห่งความสำเร็จที่เรา บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติมาตลอด บนเส้นทางแห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยคุณภาพ... ได้มาตรฐาน และคุ้มราคา ด้วยโครงการต่างๆ มากมาย เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในชื่อ " ธารารมณ์ " นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2512 และเติบโตอย่างมั่นคง จนก้าวสู่บริษัทมหาชนในปี 2538 จนปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท   

 

คณะผู้บริหาร

คุณเชี่ยวชาญ เคียงศิริ
ประธานกรรมการ
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา (เกียรตินิยม) University of Melbourne , Australia
Export Marketing Management Advanced Training Program of ILO Turin, 1972
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2535 - ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ  บริษัท ธารารมณ์ เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2529 - 2534                         ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จำกัด
                                                                         ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 K จำกัด 
ปี 2526 - ปัจจุบัน                  ประธานกรรมการ บริษัท อโศกเฟิสต์อินสตอลเม้นท์ จำกัด 
ปี 2522 - 2560                      ประธานกรรมการ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 
ปี 2520 - ปัจจุบัน                  กรรมการ บริษัท โงกฮก จำกัด
ปี 2512 - 2535                         กรรมการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 
 
คุณวสันต์ เคียงศิริ
กรรมการผู้จัดการ
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Emory University , U . S . A 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southern Methodist University , U . S . A . 
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2547 - ปัจจุบัน                  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 - ปัจจุบัน                  กรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 
ปี 2554 - ปัจจุบัน                  อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ปี 2552 - 2554                      อุปนายก และเลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ปี 2548 - 2552                      เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ปี 2546 - 2548                       กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ปี 2546 - ปัจจุบัน                  กรรมการบริหาร คณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ปี 2541 - 2546                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2539 - 2541                      ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ปี 2533 - 2539                      ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน ) 
 
 
คุณสุนทร สุวรรณเมธา
รองกรรมการผู้จัดการ
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( บัญชี )
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2541 - ปัจจุบัน                  รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2539 - ปัจจุบัน                  กรรมการบริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2512 - 2541                       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 
 
คุณกฤษฎา  อนันตวราศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    สายงานการเงินและบัญชี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2537 - ปัจจุบัน                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2516 - 2536                     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ยูเนี่ยน คาร์ไบด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 
 
คุณณัฐพล  มัททวกุล  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) (เกียรตินิยม อันดับ 2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
ประสบการณ์การทำงาน
ปี 2551 - ปัจจุบัน                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2541 - 2550                     ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2538  - 2541                     ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

 

Investor Relation

ความก้าวหน้าของบริษัท
               ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยกิจการของบริษัท เริ่มจากซื้อขายที่ดิน การจัดสรรที่ดินเปล่า และการสร้างบ้านจัดสรร การพัฒนาโครงการไปพร้อมๆ กับสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาอาคารสูงเป็นที่อยู่อาศัย และสำนักงาน การพัฒนารูปแบบของบริษัทฯ เน้นงานคุณภาพ และบริการมาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน
               ในปัจจุบัน บริษัทธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูง ที่สะดวกต่อการคมนาคม แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีหลากหลาย โดยพัฒนารูปแบบของแต่ละโครงการให้แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ และอำนวยความสะดวกสบายในวิถีชีวิตที่ทันสมัย 
 
การเติบโตของ บริษัท ธารารมณ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 
กิจการของบริษัท ฯ เริ่มจากซื้อขายที่ดิน การจัดสรรที่ดินเปล่า และการสร้างบ้านจัดสรร ในปี 2512 โดยพัฒนาโครงการไปพร้อม ๆ กับสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
พัฒนาโครงการโดยสร้างแบรนด์เป็นรายแรก ๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในชื่อ " ธารารมณ์ " 
เริ่มพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ในรูปแบบบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ บนทำเลที่มี ศักยภาพสูงมาโดยตลอด 
เริ่มพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยในเมืองย่านรามคำแหง พร้อมสิ่งแวดล้อมที่ดี และสโมสรขนาดใหญ่ที่รวมอยู่ในโครงการขนาดใหญ่ และริเริ่มจัดตั้งชมรมหมู่บ้าน เพื่อบริหารชุมชน ในปี 2535 
ก้าวเข้าสู่บริษัทมหาชน ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2538 จนปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท  

 

 
 

 

 

tararomการันตีด้วยรางวัลคุณภาพ
ผลงานการดำเนินการ
ปี 2512 เริ่มจากซื้อขายที่ดิน การจัดสรรที่ดินเปล่า และการสร้างบ้านจัดสรร โดยพัฒนาโครงการไปพร้อม ๆ กับสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  
 
ปี 2516 เริ่มพัฒนาโครงการโดยสร้างแบรนด์ เป็นรายแรก ๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในชื่อ " ธารารมณ์ " ที่โครงการ " ธารารมณ์ซอย 9 "  
 
ปี 2531 เริ่มพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ในรูปแบบบ้านเดี่ยวริมทะเลสาบ ย่านรามคำแหง " ธารารมณ์ บางกะปิ " 
 
ปี 2533 เริ่มพัฒนาโครงการ ในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยในเมือง พร้อมสิ่งแวดล้อมที่ดี และสโมสรขนาดใหญ่ โดยรวมบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม อยู่ใกล้กัน ในชื่อโครงการ  “ ธารารมณ์ หัวหมาก ” และ “ ธารารมณ์ การ์เด้น คอนโด ” และเป็นผู้ริเริ่มตัดตั้งชมรมหมู่บ้าน เพื่อบริหารชุมชนในปี 2535 
 
ปี 2536 เปิดตัวโครงการ “ พาร์คเวย์ โฮม (Parkway Home) ”  สไตล์ฝรั่งเศส บนถนนรามคำแหง โดยมี Concept และรูปแบบใหม่ๆ เพื่อผู้อยู่อาศัย ด้วยแบบ Linear Park , French Style และสวนส่วนกลาง ที่กระจายทั่วทั้งโครงการ  
 
ปี 2538 ขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นโครงการทาวน์เฮาส์ สไตล์ฝรั่งเศส “ การ์เด้น สวีท (Garden Suite) ”  ที่ได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี  
 
ปี 2539 พัฒนาโครงการต้นแบบใหม่  “ เนเบอร์โฮม วัชรพล (Neighborhome) ”  ด้วย Neighborhood Concept และ Landform Contour พร้อมบ้านสไตล์ Mix & Match  
 
ปี 2547 เปิดตัวโครงการใหม่ในย่านรามคำแหงอีกครั้ง  “ พาร์คเวย์ ชาเล่ต์ (Parkway Chalet) ”  ตอบรับทุกความต้องการ ของการอยู่อาศัยในสไตล์ Swiss Chalet  
 
ปี 2548  พัฒนา “ธารารมณ์ แกรนด์ ธนบุรี (Tararom Grand Thonburi)”  ถนนพระราม 2 ด้วยโครงการ “ พรอเมนาด โฮม (Promenade Home) ”  บ้านเดี่ยวสไตล์ Simple Rich พร้อมสวนหลากสไตล์ สมบูรณ์แบบที่สุดย่านฝั่งธนบุรี
 
ปี 2548 พัฒนาโครงการ “ การ์เด้น สวีท ดิ อินดี้ โฮม (Garden Suite The Indy Home) ” ทาวน์เฮาส์รูปแบบใหม่ที่หน้าบ้านไม่ซ้ำกัน พร้อมการออกแบบฟังก์ชั่นให้ใช้งานได้เหมือนบ้านเดี่ยว พร้อมสวนระหว่างบล็อก ให้ความร่มรื่นทั่วโครงการ
 
ปี 2550  พัฒนาโครงการ “ พาร์คเวย์ เพลส (Parkway Place) ” ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ที่ออกแบบให้เป็นที่อยู่อาศัยพร้อมประโยชน์ของในใช้พื้นที่เพื่อการดำเนินธุรกิจแบบ SMEs  ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างมากมาย ปิดโครงการได้ในระยะเวลาอันสั้น
 
ปี 2557 พัฒนาโครงการ “ พาร์คเวย์ เอลีฟ (Parkway A-Liv) ”  สร้างความแตกต่างด้วยบ้านสไตล์โมเดิร์น แนวคิด Alternative Living เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการอยู่อาศัยระดับ A-Class  ให้ความสำคัญเรื่องพื้นที่  “Privacy is valuable and personal” มีจำนวนบ้านเพียง 50 ยูนิต
 
ปี 2559  พัฒนาโครงการ “ พาร์คเวย์ แอทอีซ (Parkway @Ease) ” บ้านสไตล์โมเดิร์น ดีไซน์ใหม่ ฟังก์ชันครบ จัดวางผังโครงการแบบถนนวนรอบโครงการ (Main Ring Road) ทุกหลังติดถนนเมน พร้อมสวนส่วนกลางแนวคิด Shade & Sharing